Tái đào tạo năm 2023- Nghiệp vụ nâng cao về kỹ năng phòng cháy và chữa cháy ~ Công ty Bảo vệ Tân Trào - 23 năm cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ chuyên nghiệp

Công ty Bảo vệ Tân Trào - Tân Trào Security